Yazılar

Özel Okul Açmak için Devlet Teşvikleri Nelerdir

Özel Okul Açmak için Devlet Teşvikleri Nelerdir

Özel Okul Açmak için Devlet Teşvikleri

Beş yıllık vergi muafiyeti süresinde yeni bir okul açıldığı durumda açılan yeni kurum da eğitim teşviğinden yararlanabilir. Kurulan/işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açılması durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilir. Yani istisna uygulaması okul veya merkez bazında yapılacaktır.
*Ancak yeni bir okul açılışı olmadan sadece mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLERİ
Özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
Özel okullarda verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için uygulanan KDV oranı % 8 ‘dir. Ayrıca yemek hizmetinin bizzat okul tarafından verilmesi halinde, söz konusu yemek hizmetleri eğitim ve öğretim hizmetleri kapsamı içerisinde bir bütün olarak değerlendirilerek % 8 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır.

EĞİTİM TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK İÇİN ASGARİ YATIRIM ORANLARI
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6ncı bölgelerde ise beş yüzbin Türk Lirası olması gerekir.
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

ARSA TEŞVİKLERİ
14 Mart 2014 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan Dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, ile mevcut teşviklere ek olarak okula dönüşmek isteyen dersaneler için ek teşvikler sağlandı. Bu teşvikler öncelikli olarak arsa tahsisleri üzerine odaklandı. Bu kararname ile ;

– Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek. İrtifak hakkı, ilk yıl için yatırım konusu taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde 5′i tutarındaki bedel üzerinden olacak.
– Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince, aynı taşınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek.
– Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle, on yıla kadar yukarıda belirtilen şartlarda Millî Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ
– Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.
– Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir ve dönüşüm süresince elde etmiş oldukları destek, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarını iade etmeleri istenir.

KOSGEB DESTEKLERİ 2018 3

KOSGEB DESTEKLERİ 2018

Kosgeb ‘in amacı ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir.
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin
payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide etegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, 12 nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı kanunla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkanlığı kurulmuştur.Kuruluşun kısa adı KOSDEB’ dir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup,tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
KOSGEB KOBİ’lere Bakanlar Kurulu’nun belirlediği sektörlerde destek vermek üzere kurulmuştur.Bu yazımızda KOBİ’ler tarafından kullanılabilecek KOSGEB Destek Programlarından bahsedeceğim.
KOSGEB destekleri dört ana başlık altında incelenebilir.
1) Proje gerektirmeyen destek programları.
2) Proje gerektiren destek programları.
3) Proje gerektirmeyen çağrılı destek programları.
4) Proje gerektiren ve bir çağrı ile açıklanan süreli başvuru dönemi olan destek programları.

PROJE GEREKTİRMEYEN DESTEK PROGRAMLARI

a- Genel Destek Programı
www.kosgeb.gov.tr adresinden kolaylıkla yapılabilecek veri tabanı başvurusu ve KOBİ Bilgi Beyannamesi sonucu, herhangi bir proje hazırlama yükümlülüğü olmayan Genel Destek Programı başvurusu yapılabilir.İşletmelerin hayatlarını sürdürürken ihtiyaç duyacağına inandığımız desteklerin verildiği programın amacı:
.Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması.
.KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal hizmet üretmelerinin sağlanması.
.KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyle genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi.
.KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.Ön lisans ve Lisans mezunu personel istihdamından yurt içi fuar desteklerine, belgelendirme desteğinden eğitim ve danışmanlık desteğine kadar KOBİ’lerin ihtiyaç duyacağı birçok desteği içeren programda destek oranı KDV hariç rakamın %50 si kadardır.Üç yılda bir yenilenen programın toplam destek miktarı 470,000 TL dir.
b- Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Amacı ;
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
.Borsa İstanbul gelişen işletmeler piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması.
.Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması.
Kapsamı;
Program kapsamında ,KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
.Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli.
.Bağımsız denetim hizmet bedeli.
.Sermaye Piyasa Kurulu kurul kaydına alma ücreti.
.Borsa İstanbul Listesine kabul ücreti.
.Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı.
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu. KOSGEP tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSDEB tarafından karşılanacaktır.
Bu destek programının destek oranı KDV hariç miktarlar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şekildedir.
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 tl % 75
Bağımsız denetim hizmet bedeli 20.000 tl % 75
SPK kurul kaydına alma ücreti,BİST listeleme kabul ücreti ve
Merkez Kayıt Kuruluşu masrafı 10.000 tl % 100
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 tl % 75
c- KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması. uluslararası firmalarla rekabet sağlanması ve birçok ürünün yurt içinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 9 ilde 11 adet laboratuvar KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir.Bu hizmetlerin yürütülmesinde,KOBİ’lere ücretlendirmede destek olarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır.Ayrıca, KOSGEP Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre laboratuvarı çevre ölçümleri yapmakta, çevresel riskleri tesbit ve çözümünü teşvik edici hizmet vermekte olup bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025-2005 standartlarına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

PROJE GEREKTİREN DESTEK PROGRAMLARI ( Yeni Girişimci Destek Programı)

a) Girişimcilik Destek Programı
AMACI
Girişimciliğin desteklenmesi
KAPSAMI
Bu program;
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülünden oluşur.
Alınacak Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nden sonra kurulacak olan yeni işletmenin alabileceği destek miktarı 50.000 TL hibe, 100.000 TL geri ödemeli destektir.Gelişmiş yörede destek oranı % 60, kadın ve engelli girişimci için % 80 dir. Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM de yer alacak Girişimciler başvurabilir. Girişimcinin başvurduğu tarihi itibariyle 1 yıl içersinde aynı faaliyet konusunda (Güncel Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir.
Ayrıca girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede % 50 den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.
Girişimcinin destek sürecinde başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.Ancak inkübatörlerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.
Girişimci bu destekten bir defa faydalanabilir.Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.
Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen girişimcinin,desteklenecek işletmede, işletme kurucusu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık peyinin en az % 30 olması gerekir.Destek sürecinde girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.
b) Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün,yeni sürec,bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir.Bu program ile işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi,mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi,iyileştirilmesi,ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
Bu destek programının toplam destek miktarı 430.000 TL hibe ve 300.000 TL geri ödemeli olup destek oranı % 75 tir.
c) İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
AMACI
KOBİ lerin işbirliği-güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek ortak tedarik,ortak tasarım,ortak pazarlama,ortak laboratuar,ortak imalat,ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güç birliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
MODELİ
.Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşlara ortak olmaları.
.Proje ortağı işletmelerin bir kısım yada tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dahil olmalıdır.
.proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.
Destek Programının Destek Miktarı;
1.000.000 TL bunun 300.000 Tl geri ödemesiz 700.000 TL geri ödemeli
Orta -Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler için;
1.500.000 TL 300.000 TL geri ödemesiz 1.200.000 TL geri ödemeli Destek oranı ise gelişmiş yörede % 70 dir.

PROJE GEREKTİRMEYEN ÇAĞRILI DESTEK PROGRAMLARI

Kredi Faiz Desteği
Programın Amacı ve Gerekcesi
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEP tarafından;küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
.Üretim,kalite ve standartlarını artırmak.
.Finansman sorunlarının çözümü.
.İstihdam yaratmaları.
.Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
KOSGEB in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar 3 kamu bankası aracılığı ile sağlanmış.2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında halen Türkiye de faaliyette bulunan kamu bankaları,özel bankalar,katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ lere kullandırılacak kredilerin faiz/karpayı,komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen yada tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.

PROJE GEREKTİREN VE BİR ÇAĞRI İLE AÇIKLANAN SÜRELİ BAŞVURU DÖNEMİ OLAN DESTEK PROGRAMLARI
1- Kobi Proje Destek Programı
Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması.
KOBİ lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
2- Kobi Teknoyatırım-Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Programın Amacı ve Gerekçesi
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticaretleştirmek,ülke ekonomisine katma değer oluşturmak,uluslar arası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacaklarını teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
Program Kapsamı
İdare Başkanlığınca belirlenen KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
.KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları,kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
.Yurtdışı teknoloji bölgeleri araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
.Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin,bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan
.Kamu araştırma enstitülerinde merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,Patent belgesiyle koruma altına alınan
.Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,Teknolojik ürün Deneyim belgesi alan prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yaralanabilir.

Destek Süresi
Yatırım Proje Süresi : Azami 36 ay
İşletme Giderleri Desteği Süresi :1 yıldır
Destek Üst Limiti :5.000.000 TL
Destek Oranları Oran makine techizat ve yazılım için
destek oranı
Makro İşletmeler % 70
% 100
Orta ve Küçük İşletmeler % 60
3-Teknopazar-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek program
Programın Amacı ve Gerekcesi
Teknoloji tabanlı KOBİ lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması.Ar-Ge ve inovasyon projelerinin ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.Teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi.
Program Süresi
Teknolojik ürün tanıtım pazarlama destek program süresi 12 aydır.
Başvuru Şartları
.Ar-Ge yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler.
.Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün prototipe sahip veya patent hakkınıTürk Patent Enstitüsü nezninde devralmış işletmeler.
.Bilim sanayi ve teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesine sahip işletmeler.
Destek Limitleri ve Oranı
Bu program kapsamında destek üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
.Yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL Yurt içinde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 50.000 TL
.Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 olarak uygulanır.
4- Stratejik Ürün Destek Programı
Programın Amacı
.İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi.
.Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması.
.KOBİ lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması.
.KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi.
.Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.
Destek Üst Limiti
Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL dir.
Proje Süresi
Proje süresi en cok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilir.
KOSGEB desteklerinden yararlanma süresi ve süreci şu şekilde yürütülür.
Önce başvuru,sonra kabul yada oay ,sonra KDV dahil harcama,daha sonra 3-4 ay içersinde KDV hariç kısmının destek oranı kadarının geri ödenmesi.