Medicaltex

HAKKIMIZDA

Medicaltex, İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde yer alan İstanbul Teknokent binasında dinamik ve yenilikçi ekibiyle Ar-Ge çalışmalarını sürdürmekte olan genç bir kuruluştur. Etken maddesi Sağlık Bakanlığınca onaylanmış antimikrobiyel uyku ürünleri ve antimikrobiyel uygulama hizmeti sunmaktadır.

Medicaltex, her geçen gün daha fazla kişinin yaşamına girerek hijyenik ve ferah ortamlar sağlamayı hedeflemektedir. Yaşam alanlarınızı daha sağlıklı hale getirirken estetik duruşunuzu da etkileyici kılar.

VİZYONUMUZ

• Her gün daha fazla kişinin yaşamına girerek ferah ve hijyenik ortamlar sağlayarak kaliteli bir yaşam sunmak

• Sağlıklı ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile insanların kendilerini iyi hissetmelerini, hayattan daha fazla keyif almalarını sağlamak

• Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltırken şirketimizi de büyütmemizi sağlayacak yeni iş yolları geliştirmek

AMAÇ & İLKELERİMİZ 

• Amacımız dünyanın her yerinde yeni nesil antimikrobiyal ürünlerimizle yaşam kalitesini yükseltmektir

• Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde, insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütmekteyiz

• Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bilimsel yenilik yaparken tüketicilerimizin ve toplumun isteklerini dikkate alıyoruz

• Ürün güvenliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunuyoruz

Hastane enfeksiyonları, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların riskleri, evimizde ve çevremizdeki mikroorganizmaların risk profilleri hakkında yapılan çeşitli araştırma ve akademik makaleler:

1.) MRSA(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

• ’’MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) hakkında’’

MRSA’nın açılımı metisiline dirençli Staphylococcus aureus ’tur.Bu Staphylococcus aureus grubu bir bakteridir. Staphylococcus aureus yaygın bir bakteri türüdür. Aramızda her 3 kişiden 1’i bu bakteriyi enfekte olmadan cilt yüzeyinde veya burnunda taşır; buna bakteri tarafından “kolonize” olmak denir. Ancak SA bakterisi ciltteki bir çatlaktan vücuda girerse, enfeksiyona neden olabilir.

• Profesör Barry Cookson, Londra Sağlık Koruma İdaresi Enfeksiyon Merkezi, Sağlık Bakımı ile İlgili Enfeksiyon Laboratuarı& Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi, Birleşik Krallık ’’ Evde ve toplumda metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile ve GSBL üreten E.coli problemin tahlil edilmesi ve yayılımın önlenmesi ’

Uluslararası Ev Hijyeni Bilimsel Forumu tarafından oluşturulan bu rapor, IFH tarafından, evde ve toplumda metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile ve GSBL üreten Escherichia coli ile ilgili riskleri incelemek ve bu riskleri azaltmak için kanıta dayalı öneriler geliştirmek üzere atanan bir İngiliz uzman grubunun çalışması sonucunda oluşturulmuştur.

• İsmail Güler, Hüseyin Kılıç, M. Altay Atalay, Duygu Perçin, Barış Derya Erçal ErciyesÜniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye “Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları -In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains to antibiotics’’

Hastane ve toplum kaynaklı S.aureus suşlarında görülen metisilin direnci ülkemizde giderek artmaktadır. Bu kesitsel çalışmada, çoklu direnç probleminin en çok yaşandığı metisilin rezistan Staphylococcus aureus(MRSA) suşlarının alternatif antibiyotiklere direnç oranları saptanarak direnç sorununun belirlenmesi amaç edinilmiştir.

2.) HASTANE ENFEKSİYONU GENEL 

• Mustafa Özçetin,Eylem Ulaş Saz, Bülent Karapınar, Samim Özen, Şöhret Aydemir, Fadıl Vardar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Acil Ünitesi, İzmir, Türkiye,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye ‘’Hastane enfeksiyonları sıklığı ve risk faktörleri’’

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatan, yenidoğan servisi dışındaki hastalarda bir yıllık süre içinde gelişen hastane enfeksiyonlarının sıklığı, tipi, en sık sorumlu etkenler ile bu enfeksiyonların hasta yatış süresi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

• Doç.Dr.Mustafa Ertek,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı “ Hastane enfeksiyonları,Türkiye Verileri’’

Hastane enfeksiyonları genel olarak enfeksiyon dışında bir nedenle hastaneye başvuran bir hastada gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu makalede hastane enfeksiyonunun Türkiye verileri ,Türkiye’deki durum değerlenidirilmiştir.

• T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hstanesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği Şefi Dr. Özcan Nazlı “ Escherichia coliKlebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında çeşitli kinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması’’

Bugün hastane kökenli diye adlandırdığımız çoklu dirençli mikroorganizmaların bir gün ‘’toplum kökenli’’ olarak geri dönmeleri en büyük tehlikedir. Bu tehlikeyi önlemek amacı ile çok geç kalmadan ciddi önlemler alınmalıdır. Biz calışmamızda hastanemizde en sık izole edilen bakterilerden olan dört Gram negatif bakteride (P.aeruginosa, A.baumannii, K.pneumoniae ve E.coli) çeşitli kinolonların disk difüzyon yöntemi ile duyarlılığını saptayarak kinolonların kendi aralarında direnç paterni acısından fark olup olmadığını araştırmayı hedefledik.

• Mustafa Kasım Karahocagil, Görkem Yaman, Uğur Göktaş, Mahmut Sünnetçioğlu, Aytekin Çıkman, Adnan Bilici, Kubilay Yapıcı, Ali İrfan Baran, İrfan Binici, Hayrettin Akdeniz “Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi’’

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde hastane enfeksiyonları ve etkenlerinin saptanması ve yerel verilerimizin belirlenmesi. Ocak 2009-Mart 2010 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon, Pediatri ve Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünite’lerinde ve Beyin Cerrahisi, Ortopedi ve İç Hastalıkları Servis’lerinde yatırılarak, takip ve tedavisi yapılan 3254 hasta, hastane enfeksiyonları açısından izlenerek sonuçları değerlendirildi.

• Doç. Dr. Fehmi Tabak, Prof. Dr. Yıldırım Aktuğlu: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı. ‘’ Hastaneden edinilmiş enfeksiyonlar’’

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) 1995-1999 yılları arasında takip edilen 176 sepsis olgusunu, bu olgulardan izole edilen etkenleri, etkenlerdeki zamanla ortaya çıkan değişimleri ve bu etkenlerin mortaliteye katkılarını ele alan bir çalışmaya yayınlanmıştır.

3.)ACINETOBACTER ENFEKSİYONLARI 

• Dr.Ahmet Başustaoğlu,Dr.Mustafa Özyurt,Gülhane Askeri Tıp Akademisi,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana bilim Dalı,Ankara‘’Nozokomiyal patojen olarak Acinetobacterlerin mikrobiyolojik,klinik ve epidemiyolojik özellikleri’’

Gelişmiş ülkelerde çoğul dirençli gram negatif basillerin etken olduğu hastane kaynaklı enfeksiyonlar son 20 yıldır önemli bir problem haline gelmiştir. Antibiyotiklerin yaygın kullanımı sonucunda dirençli enfeksiyonlar ile oluşan hastane enfeksiyonları karşımıza çıkmaktadır.

• Mehmet ÖZDEMİR, İbrahim ERAYMAN, N.Seval GÜNDEM, Mahmut BAYKAN,Bülent BAYSAL, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA,Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA ‘’Hastane infeksiyonu etkeni acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması’’

Acinetobacter suşları, Gram negatif bakteriler içerisinde çoklu antibiyotik dirençli olmaları ve hastane infeksiyonların¬dan sıklıkla izole edilmeleri nedeniyle önem kazanmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde 2008 yılında prospektif ve aktif sür¬veyans yöntemi ile izlenen ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre hastane infeksiyonu tanısı alan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları incelenmiştir.

• Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tülay TETİK, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA ‘’Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları’’

Son bir yılda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilmiş olan 129 Acinetobacter baumannii suşunun örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İzolatların 34’ü kan kültüründen, 29’u yara yerinden, 26’sı trakeal aspirattan, 23’ü balgamdan, 16’sı idrardan, biri plevral sıvıdan izole edilmiştir.

• Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Necla Yüce, Zuhal Karalı, Yahya Gül, Deniz Çakır, Suna Gedikoğlu,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa, Türkiye,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye,Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye ‘’Çocuklarda Acinetobacter spp. Enfeksiyonlarında Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçları: Beş Yıllık Çalışma’’

Son yıllarda Acinetobacter spp. neden olduğu enfeksiyonlarda artış gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı çoklu ilaç direnci (ÇiD) pozitif Acinetobacter spp. enfeksiyonları ile ilişkili risk faktörleri ve klinik sonuçları değerlendirmek ve mortalite ile ilişkili predispozan faktörleri belirlemekti.

4.)KANSER HASTALARINDA ENFEKSİYON

• Özlem ALICI, Enver AKBAFİ,Süleyman ALICI Fatih Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ‘’Kanser hastalarında fırsatçı enfeksiyonlar’’

Opportunistic infections in cancer patients Enfeksiyonlar kanser hastalarında mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Enfeksiyona yol açan etkenlerin listesi ise her geçen gün uzamaktadır; konvansiyonel mikroorganizmalara fırsatçı ajanlarda eklenmektedir.

• Esin ŞENOL, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA esin.esenol@gmail.com ‘’ Kanser hastalarında enfeksiyon’’

Kanser hastaları, gerek hastalığın kendisi gerekse uygulanan kemoterapiler nedeniyle, özellikle de nötropeni gelişmiş ise, bakteriyel ve fungal infeksiyonlara duyarlılığı artmış hastalardır. Ayrıca kanserli hastalarda gelişen infeksiyonlar yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir.

5.)MANTAR ENFEKSİYONLARI

• Dr.Çağrı BÜKE,Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,İzmir ‘’Yoğun bakım birimlerinde mantar enfeksiyonları,epidemiyolojisi ve risk faktörleri’’

Mantar enfeksiyonlarına, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda sıkça rastlanmaktadır. ’’National Nosocomial İnfections Surveillance System’’ verilerine göre mantar enfeksiyonu en sık rastlanan 4. Enfeksiyondur.

6.)EV TİPİ MİKROORGANİZMALAR: MİTE

• Metin ATAMBAY, Özlem M. AYCAN, Saim YOLOĞLU, Ülkü KARAMAN, Nilgün DALDAL , İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya ‘’Alerjik deri testi ile ev tozu akarı arasındaki ilişki’’

1960 yılından beri ev tozu akarlarının allerji ile ilişkileri ve bunların solunum yolu ile ilgili hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.Ev tozu akarları çok çeşitli olup tıbbi önemi ve morfolojik özellikleri itibarıyla en iyi bilinenleri Dermatophagoides pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae ’dir. Allerjik hastalıklarda akarların rolünün belirlenmesi için deri testleri kullanılmaktadır.

7.)PSEUDOMONAS ENFEKSİYONLARI

• Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD, Görükle-Bursa ‘’Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları ve tedavisi’’

Dünya’da ve ülkemizde Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları önemli bir problem haline gelmiştir. Pseudomonas aeruginosa coğunlukla nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır

 

Firma Bilgileri Detaylar
Kuruluş Yılı 2012
Çalışan Sayısı 5
Mağaza Sayısı 01
Franchise İsim Hakkı Bedeli 0,00 TL
Dekorasyon Maliyeti 0,00 TL
Yatırım Maliyeti 30.000,00 TL

Franchise Başvuru Formu

 [contact-form-7 id=”2013″ title=”Firma Franchise Başvuru Formu”]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.